Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Предложение за Директива Европейската комисия

На 24.01.2013 г. Европейската комисия представи амбициозен пакет от мерки за „Чиста енергия за транспорта”, част от който е и Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива СОМ (2013)18.

Представена е също Обобщена оценка на въздействието, придружаваща Предложението за директива (SWD/2013/06 final).

Основна цел на Предложението за директива е да гарантира изграждането на инфраструктура за алтернативните горива и прилагането на общи технически спецификации за тази инфраструктура в Европейския съюз.

Предложението изисква:

  • Държавите-членки да създадат национални рамки за политиката за развитието на пазара на алтернативните горива и тяхната инфраструктура.
  • Прилагането на общи технически спецификации и изграждането на минимална инфраструктура за алтернативни горива за транспорта, като електроенергия, природен газ и водород, което е от ключово значение за приемането на тези горива от потребителите и за по-нататъшното развитие и разгръщане на технологията от отрасъла.
  • Определяне на общи елементи на информацията за потребителите на горивата и за съвместимостта с превозните средства, която да бъде налична на колонката в точките за зареждане, в ръководствата на превозните средства, както и върху самите превозни средства.